Vedtægter

Vedtægter for Hundslund Internet Antenneforening

Foreningens navn er Hundslund Internet Antenneforening.

§1. Foreningen formål er at sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til Internettet til billigste pris med optimal kvalitet.

§2. Foreningens interesseområde er Hundslund og omegn.

Private husstande og mindre virksomheder kan efter bestyrelsens godkendelse optages som medlemmer, samt andre efter generalforsamlingens godkendelse.

Medlemmerne:

§3. Man er medlem af foreningen, når indskud er betalt.


§4. Medlemmet accepterer ved indmeldelse, at det drejer sig om et fælles net og at systemets hastighed er afhængig af antal brugere i det pågældende øjeblik.

Bestyrelsen kan fastsætte, at store downloads såsom musik, videoer og store programmer ikke må finde sted i bestemte tidsintervaller.


§5. Udgået

§6. Udgået


§7. Foreningen leverer en husstandsende/modtageenhed, der forbliver foreningens ejendom.

Adgang til nettet kan kun ske via denne enhed.

Opsætningen af Pc’en (-erne) og evt. antenne påhviler medlemmet selv.


§8. Alle medlemmer er forpligtiget til at have en brugbar e-mailadresse, da al kontakt til medlemmet foregår via e-mail. Kun såfremt medlemmet har meddelt, at man pt. ikke er på nettet eller af anden grund ikke kan kontaktes via e-mail, skal andre kontaktmuligheder tages i brug.


§9. udgået.


§10. Der betales et indskud ved tilmelding, samt et månedlige kontingent som betales halvårligt forud.

Indskud og kontingent besluttes hvert år på generalforsamlingen. .
Al betaling til foreningen foregår via Netbank til foreningens Netbankkonto.


§11. Ved medlemmets manglende halvårlige betaling af andel af driften, gives en påmindelse ved overskridelsen af tidsfristen. Er beløbet ikke indgået inden 8 hverdage udelukker netadministratoren medlemmet fra at kunne bruge systemet. Evt. omkostninger til lukning og genåbning påhviler medlemmet. Beløbet er p.t. kr. 200,00.


Medlemskabet ophører ikke hermed jvnf. §31 m.fl..

§12. Udgået.

§13. Udgået.


§14. Etablerer foreningen mulighed for tilmelding til betalingsservice, skal medlemmerne benytte dette.

§15. Foreningen kan aldrig bringes til ansvar for, at et medlem foretager sig noget ulovligt eller uetisk.

§16. Observeres der store belastninger kan netadministratoren se, hvilke medlem(er), der forårsager det. Bestyrelsen kan beslutte at henstille til medlemmet(erne) om at undgå så store downloads samt på sigt undersøge muligheder for en teknisk løsning af problemet. (System-udbygning). Respekteres § 4 ikke, er bestyrelsen bemyndiget til at koble overtræderen af nettet. Medlemskabet ophører ikke herved.


§ 16 a. Observeres der at medlemmet har for dårlig forbindelse, kan bestyrelsen pålægge en teknisk løsning af problemet. Undlader medlemmet at foretage de pålagte tekniske ændringer, er bestyrelsen bemyndiget til at koble medlemmet af nettet. Medlemskabet ophører ikke herved.

§17. Medlemskabet gælder én tilslutning. Det er således ikke tilladt at forbinde ikke medlemmers husstande eller virksomheder til nettet.


§17 a. Foreningen videregiver ikke oplysninger om internetforbrug og personlige oplysninger uden medlemmernes skriftlige samtykke. Undtaget herfra er dog logning i det omfang lovgivningen kræver.


Generalforsamling:


§18. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§19. Ordinær generalforsamling skal afholdes 1 gang årligt i januar kvartal. Indkaldelse sker ved fremsendelse af e-mail til medlemmerne senest 21 dage før datoen for afholdelse af generalforsamlingen.

§20. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3) Aflæggelse af regnskab.
4) Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent og indskud for det kommende år.
5) Eventuelle forslag.
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
7) Valg af revisor og revisorsuppleant.
8) Eventuelt.


§21. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingen finder sted. Bestyrelsen sender de indkomne forslag til medlemmerne pr e-mail straks forslagene er modtaget.

§22. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst 1/4 af medlemmerne senest 21 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.

§23. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Medlemmer, der sidder i restance, er ikke stemmeberettigede på generalforsamlingen.

§24. Hver tilsluttet medlem har én stemme. Et medlem kan ved skriftligt fuldmagt afgive stemme for ét og kun ét andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling.

§25. Valgprocedure: Dirigenten beder forsamlingen om mundtlige forslag. Valg til bestyrelse, suppleanter og revisorer holdes adskilt. Derefter stemmer forsamlingen skriftligt. Generalforsamlingen kan dog hvis - 1) 2/3 af de tilstedeværende ønsker det, 2) der er ikke er flere opstillede end der skal vælges - beslutte at skriftlig afstemning er unødvendigt.

Ledelse – Hæftelse:

§26. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år er 2 og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer på valg på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og netadministrator. Bestyrelsen kan vælge en netadministrator samt kasserer udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at disse aflønnes.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Der kan meddeles enkeltpersoner fuldmagt.


§27 . I forbindelse med bestyrelsesvalg er det den nye bestyrelses pligt at underrette myndighederne om, hvem der er formand.


§28. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue eller gæld. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmets aktiver eller fra den nettraffik, der formidles via foreningen.


Regnskab og økonomi:

§29. Foreningens regnskabsår er fra 1.januar til 31. december. Udtræk skal godkendes af formand og kasserer. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabets afslutning. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§30. Hos det enkelte tilsluttede medlem skal foreningen opkræve omkostningerne til vedligeholdelse m.v. af anlæg og abonnement .

Ved indmeldelse betales forholdsmæssig frem til 1. ordinære betalingsdato.

Ophør af medlemskab:

§31. Hvis et medlem efter påkrav ikke har indbetalt en påhvilende forpligtelse til foreningen, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af manglende indbetaling.

§32. Medlemskab af foreningen kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i måneden. Hvis et medlem ønsker midlertidigt at stille sit medlemskab i bero, kan dette ske med 1 måneds varsel og mod betaling af de til enhver tid gældende takster for henholdsvis afbrydelse og genetablering af adgangen. Opsigelsen skal ske skriftligt til kassereren.§33. Ved flytning inden for området bibeholdes medlemskabet automatisk.
Ved flytning ud af området opsiges medlemskabet jvnf. § 32.
Dog kan medlemskab overdrages til nyt medlem på samme adresse mod betaling af ½ indskud.


§33 a. Ved ophør af medlemskab skal udstyr leveret af foreningen (husstandssende/modtageenhed), tilbageleveres til foreningen senest 8 dage efter ophørsdato. Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse af foreningen.


Vedligehold og teknisk tilsyn:

§34. Bestyrelsen sørger for, at foreningens anlæg holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt. I tilfælde af misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens vedtægter kan bestyrelsen straks frakoble tilslutningen. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere et medlems installation i fald der er indicer for, at installationen giver forstyrrelser for helheden.

§35. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en teknisk tilsynsførende. Den tilsynsførende er over for den øvrige bestyrelse ansvarlig for, at de fælles installationer ved masten vedligeholdes på forsvarlig måde og at der foretages tilsyn og kontrol på anlægget.

§36. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget, såfremt udvidelserne på kortere sigt er rentable. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser. Sammenlægning af anlægget med tilsvarende må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Vedtægtsændringer – foreningsophør:

§37. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor repræsentanter for mindst 3/4 af de tilsluttede husstande stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt repræsentanter for 3/4 af de tilsluttede husstande, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 3/4 af de fremmødte repræsentanters stemmer. Der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med mindst 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanters stemmer vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte. Anvendelsen af eventuel formue/overskud ved nedlæggelse af foreningen afgøres af generalforsamlingen. Ved ophør forpligter foreningen sig til at fjerne opsat fælles udstyr. Nedtagning og evt. bortskaffelse af husstandssender/modtageenheder, kabler m.v. opsat hos de enkelte medlemmer påhviler medlemmet selv.§38. Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§39. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer.

Vedtaget på stiftende generalforsamlingen i Hundslund, den 7. marts 2006.

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling, den 03. marts 2008.

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling den 08. marts 2011.

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling den 06. marts 2012

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling den 22. marts 2016Knud Naldal, formand.

Bjarne Sønniksen, næstformand / netadministrator.

Arne Overgaard, kasser

Michael Huzell, sekretær

Troels Michaelsen, Bestyrelsesmedlem